Polskie serce pękło

KATYŃ 1940

REGULAMIN
IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH ORAZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH „POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940.”

 • I. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa warunki IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pt. „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.” organizowanego, z inicjatywy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, przez Kancelarię Sejmu.
  • Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”, zwany dalej „Konkursem”, skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i ma na celu upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
  • Członkami komitetu honorowego są:
   • Prezydent RP - Przewodniczący;
   • Marszałek Sejmu RP;
   • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej;
   • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
   • Minister Edukacji i Nauki;
   • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach – plastycznej, literackiej, tekst piosenki oraz scenariusz lekcji:
   • w kategorii plastycznej zadaniem uczestnika jest stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej zwanej dalej „Pracą”;
   • w kategorii literackiej zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, w latach 1939-1940” zwanej dalej „Pracą”;
   • w kategorii tekst piosenki zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej zwanego dalej „Pracą”;
   • w kategorii scenariusz lekcji zadaniem uczestnika jest stworzenie scenariusza lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, w latach 1939-1940” zwanego dalej „Pracą”.
  • Uczestnik Konkursu będący uczniem szkoły ponadpodstawowej może złożyć jedną Pracę wyłącznie w jednej z trzech dedykowanych kategorii: plastyczna, literacka albo tekst piosenki.
  • Uczestnik Konkursu będący studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może złożyć wyłącznie jedną Pracę w kategorii scenariusz lekcji.
  • Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać drogą elektroniczną w systemie rejestracji, zwanym dalej „Systemem”, za pośrednictwem strony www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną podczas rejestracji w Systemie kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z Pracą (plastyczna/tekst piosenki/literacka/scenariusz lekcji) drogą pocztową na adres Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”.
  • Rejestracja w Systemie będzie możliwa w dniach od 17.01.2023 r. do 24.03.2023 r.
  • Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Sejmu, zwana dalej "Organizatorem". Wszelkie pytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres e-mail: konkurs@sejm.gov.pl, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 22 694 16 13.
  • Prace konkursowe należy składać do dnia 24.03.2023 r.
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.04.2023 r.
  • Informacja o wynikach Konkursu oraz o terminie i formule uroczystości rozdania nagród, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl. oraz profilach społecznościowych Kancelarii Sejmu.
  • Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647).
 • II. Warunki uczestnictwa
  • Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach oraz poprzednich edycjach Konkursu.
  • Kategorie: plastyczna, literacka oraz tekst piosenki skierowane są wyłącznie do młodzieży w wieku od 15 do 21 lat, uczącej się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Kategoria scenariusz lekcji skierowana jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni wyższych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
  • Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu wyłącznie przez autorów indywidualnych. Nie będą rozpatrywane prace zespołowe.
  • Prace muszą zostać przygotowane w języku polskim.
  • W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Kancelarii Sejmu (zstępni, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
  • Do pracy konkursowej należy dołączyć wygenerowaną przez System kartę zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu). W celu wytworzenia karty konieczne jest skorzystanie ze strony Konkursu - www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną kartę zgłoszenia konkursowego należy wydrukować i podpisać. Prace konkursowe, do których nie dołączono prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia konkursowego nie będą rozpatrywane.
  • Warunkiem poprawnego przejścia etapu rejestracji zgłoszenia jest załączenie w Systemie Pracy w formacie .jpg, .pdf, .png, .doc lub .docx. Prawidłowo zgłoszoną w Systemie pracę należy następnie dostarczyć Organizatorowi Konkursu w formie, o której mowa w części I pkt 7 Regulaminu.
  • Praca plastyczna musi spełniać następujące kryteria:
   • być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
   • przedstawiać ilustrację do publikacji poświęconej zbrodni katyńskiej;
   • być sporządzona w formacie A4;
   • być wykonana techniką dowolną;
   • nie może być pracą przestrzenną;
   • być załączona w Systemie w formacie .jpg, .pdf lub .png.
  • Praca pisemna musi spełniać następujące kryteria:
   • być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
   • być wypowiedzią pisemną (esej, rozprawka, opowiadanie, wywiad lub sztuka teatralna) na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, w latach 1939-1940”;
   • objętość pracy nie może przekroczyć 6 stron treści merytorycznej formatu A4 (w przypadku dołączenia do pracy bibliografii, nie będzie ona wliczała się do niniejszego limitu stron);
   • należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12;
   • interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 cm;
   • być załączona w Systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.
  • Tekst piosenki musi spełniać następujące kryteria:
   • być niepowtarzalny i oryginalny, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
   • należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12;
   • interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 mm;
   • być załączony w Systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.
  • Scenariusz lekcji musi spełniać następujące kryteria:
   • być niepowtarzalny i oryginalny, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
   • należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12;
   • interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 mm;
   • być zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej i wzbogacony o środki dydaktyczne, materiały źródłowe oraz ikonografię. Powinien zawierać opis zakładanych celów i metod nauczania oraz planowanych środków dydaktycznych, w tym kart pracy, materiałów źródłowych oraz ikonograficznych. Musi uwzględniać w punktach, szczegółowy opis działań dydaktycznych nauczyciela i uczniów;
   • być zaplanowany na około 45 min. (1 godzina lekcyjna);
   • być załączony w Systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.
  • W konkursie oceniane będą Prace, które zostaną:
   • przesłane tradycyjną drogą pocztową do dnia 24.03.2023 r. w zamkniętej przesyłce na adres Organizatora: Kancelaria Sejmu – Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”
    albo
   • dostarczone bezpośrednio do Kancelarii Sejmu do dnia 24.03.2023 r. złożone w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu: al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”. Wydział Podawczy Kancelarii Sejm pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę nadania jej w placówce operatora pocztowego albo złożenia jej w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu.
  • Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w części I pkt 10 Regulaminu nie będą podlegały ocenie.
  • Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
  • Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • III. Nagrody
  • Komisja konkursowa przyzna autorom zwycięskich prac nagrody rzeczowe w każdej z czterech kategorii:
   • za zajęcie pierwszego miejsca - laptop;
   • za zajęcie drugiego miejsca - tablet;
   • za zajęcie trzeciego miejsca - czytnik e-booków;
    oraz wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do dziesiątego w każdej z czterech kategorii.
  • Nagrody oraz wyróżnienia zostaną przekazane autorom nagrodzonych w Konkursie prac po ogłoszeniu wyników. Warunkiem ich przekazania jest przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w zakresie, o którym mowa w części
   V niniejszego Regulaminu.
  • Nagroda w Konkursie jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. od podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, który nalicza i odprowadza Kancelaria Sejmu.
 • IV. Ocena
  • Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
  • Komisja konkursowa dokona wyboru 10 prac plastycznych, 10 prac literackich, 10 tekstów piosenki oraz 10 scenariuszy lekcji przy zachowaniu kolejności od 1 do 10, gdzie 1 jest najlepszą Pracą plastyczną, pracą literacką, tekstem piosenki lub scenariuszem.
  • Prace sporządzone przez Uczestników ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami) będą oceniane na równych zasadach.
  • Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
  • Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.
 • V. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu
  • Autorzy nagrodzonych Prac zobowiązani są do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do stworzonej przez siebie pracy plastycznej, pracy literackiej, tekstu piosenki lub scenariusza lekcji. Przeniesienie ww. praw ma charakter nieodpłatny. W tym celu autorzy Prac nagrodzonych zawrą z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonych prac konkursowych na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:
   • utrwalania, zwielokrotniania i digitalizacji utworu dowolną techniką, wytwarzania bez żadnych ograniczeń ilościowych każdą techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, w pamięci komputera, jak i w lokalnej sieci komputerowej oraz sieci Internet, w szczególności on-line, na każdym znanym w dacie podpisania umowy nośniku;
   • rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń czasu, terytorium lub ilościowych, w szczególności poprzez wprowadzenie do obrotu na każdym znanym w dacie podpisania umowy nośniku;
   • udostępniania on-line (w tym także przesyłanie za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej oraz sieci Internet), w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publicznego udostępniania w taki sposób, aby zapewnić dostęp do utworu lub jego fragmentu w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publicznego wystawienia, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;
   • wykorzystywania utworu w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalanie czy eksponowanie obrazu utworu na znaczkach, plakietkach, plakatach, itp.
  • Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
  • Przez zezwolenia, o których mowa wyżej rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostają udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
  • Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje przejście na Organizatora własności egzemplarza utworu.
  • Autor oświadcza, że:
   • autorskie prawa majątkowe do wykonanego utworu należeć będą wyłącznie do niego;
   • przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworu nie będą w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich oraz że utwór nie będzie naruszać praw osób trzecich;
   • przysługiwać mu będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu;
   • prawa i zezwolenia, o których mowa powyżej obejmują całość praw i zezwoleń niezbędnych do eksploatacji utworu w zakresie określonym w umowie zawartej z autorem nagrodzonej pracy.
  • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zlecenia autorowi Pracy nagrodzonej ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy.
 • VI. Postanowienia końcowe
  • Zgłoszenie Prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że Prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
  • Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych Prac do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora lub w formie czasowej wystawy w Sejmie.
  • Autor Pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona Praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
  • Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl.
  • Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione przesyłki.
  • Autorzy zwycięskich projektów zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego Konkursu, po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez Organizatora.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, a uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości co następuje:
  • administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
   • korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.
   • e-mail: iod@sejm.gov.pl;
  • dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie;
  • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu. Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz praca konkursowa wybranych uczestników będą publikowane na stronach internetowych, w mediach, w tym w mediach społecznościowych;
  • dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż rok od daty ogłoszenia wyników;
  • dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi, z którym Kancelaria Sejmu zawarła umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji uczestnika Konkursu (m.in.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres szkoła oraz klasa, nazwa i adres uczelni oraz rok studiów, praca konkursowa, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna ustawowego uczestnika konkursu (w przypadku uczestników niepełnoletnich), adres IP);
  • uczestnikowi Konkursu przysługuje:
   • prawo dostępu do treści jego danych osobowych;
   • prawo sprostowania danych osobowych;
   • w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • SZEF KANCELARII SEJMU

  Agnieszka Kaczmarska Warszawa, dnia 16 stycznia 2023 roku.


ANEKS NR 1
DO REGULAMINU
IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH ORAZ STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH „POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940.”

  • § 1. W Regulaminie IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych „Polskie serce pękło. Katyń 1940.” z dnia 16 stycznia 2023 r., zwanym w dalszej części aneksu „Regulaminem”, w części I Regulaminu pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 20.04.2023 r.”
  • § 2. Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.
  • § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sejmu, w zakładce „Konkurs”.

SZEF KANCELARII SEJMU

Agnieszka Kaczmarska Warszawa, dnia 21 marca 2023 roku.